AANVRAAG STEDENBOUWK. VERGUNNING

24/04/2017
 

Renovatie N777 Zonneveldweg en aanleg gescheiden riolering, fiets- en voetpaden.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur, dienst Ruimtelijke Ordening, tijdens de openingsuren.
De bezwaren of opmerkingen aangaande dat ontwerp moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen tot en met 15 mei 2017.

 

bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning - N777 Zonneveldweg.pdf