Bekendmakingen

Onder deze rubriek vind je de bekendmakingen van de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester.

 

Je vindt hier ook de bekendmakingen van de openbare onderzoeken van de dienst ruimtelijke ordening en de milieudienst.

 

De openbare onderzoeken van Vlaanderen worden ook hier gepubliceerd.

Openbaar onderzoek inzake de voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. Het Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van de natuurdoelen.

De Vlaamse Regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma. Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert een openbaar onderzoek over deze voorlopige vaststelling. Dit openbaar onderzoek loopt van 7 maart 2017 tot en met 7 mei 2017.

Gedurende deze periode kan je het programma inzien op:

Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden tot uiterlijk 7 mei 2017 via:

  • het e-loket op www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek. Na het doorzenden van opmerkingen en bezwaren via het e-loket wordt automatisch een digitaal ontvangstbewijs gestuurd.

  • aangetekend schrijven of door het afgeven tegen ontvangstbewijs aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert-ll laan 20 bus 8,1000 Brussel.

Voor het schriftelijk formuleren van opmerkingen en bezwaren wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van het opmerkingenformulier.

 

meer info:

www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek

Agentschap voor Natuur en Bos

T.   02/ 553.03.34

maandag en dinsdag van 14u tot 16u
woensdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u

 

Bekendmaking kennisgevingsnota over het Plan-MER RUP Domein van Brustem

De burgemeester brengt u ter kennis dat de Stad Sint-Truiden een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Domein van Brustem maakt als onderdeel van de ontwikkeling van de volledige voormalige militaire luchtmachtbasis. Het RUP legt de focus op drie aspecten: het belang van een groot natuurgebied voor beschermde vogelsoorten en graslanden, de ambitie om het militaire oefenterrein zo maximaal mogelijk te behouden en de ambitie om in Vlaanderen een unieke festivalsite van ongeveer 90 ha ter beschikking te stellen, met een festivalzone, kampeer- en parkeerruimte op één samenhangend terrein.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Er werd reeds eerder een plan-MER-procedure opgestart (PL0114, terinzagelegging van 24 september tot en met 23 oktober 2012). Wegens grondige aanpassingen aan het plan wordt nu een nieuwe procedure opgestart. U kunt van 26 april 2017 tot en met 25 mei 2017 de nieuwe kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

De kennisgeving met bijlagen ligt van 26/04/2017 tot en met 25/05/2017 ter inzage van het publiek bij de milieudienst (Gemeentehuis, Dorpsstraat 25, Wellen).

Gedurende die periode kunnen opmerkingen worden bezorgd

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER ‘Domein van  Brustem’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel,

  • via een e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Domein van Brustem’ in de titel),

  • via het digitaal inspraakformulier onder lopende inspraakprocedures op de website www.lne.be/milieueffect-rapportage (zie “Publieke inspraak van 26/04/2017 t/m 25/05/2017 over het plan-MER domein Brustem”)

  • via een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen,

  • via een mondelinge mededeling aan de burgemeester of aan de milieuambtenaar.

U kunt de nota bovendien downloaden van de website www.lne.be/milieueffect-rapportage onder lopende inspraakprocedures (zie “Publieke inspraak van 26/04/2017 t/m 25/05/2017 over het plan-MER domein Brustem”).