Bekendmakingen

Onder deze rubriek vind je de bekendmakingen van de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester.

 

Je vindt hier ook de bekendmakingen van de openbare onderzoeken van de dienst ruimtelijke ordening en de milieudienst.

 

De openbare onderzoeken van Vlaanderen worden ook hier gepubliceerd.

Openbaar onderzoek inzake de voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. Het Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van de natuurdoelen.

De Vlaamse Regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma. Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert een openbaar onderzoek over deze voorlopige vaststelling. Dit openbaar onderzoek loopt van 7 maart 2017 tot en met 7 mei 2017.

Gedurende deze periode kan je het programma inzien op:

Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden tot uiterlijk 7 mei 2017 via:

  • het e-loket op www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek. Na het doorzenden van opmerkingen en bezwaren via het e-loket wordt automatisch een digitaal ontvangstbewijs gestuurd.

  • aangetekend schrijven of door het afgeven tegen ontvangstbewijs aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert-ll laan 20 bus 8,1000 Brussel.

Voor het schriftelijk formuleren van opmerkingen en bezwaren wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van het opmerkingenformulier.

 

meer info:

www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek

Agentschap voor Natuur en Bos

T.   02/ 553.03.34

maandag en dinsdag van 14u tot 16u
woensdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u