Speelstraat

     

Wil je jouw straat omtoveren tot een speelstraat?

Lees hier het reglement en kijk of jouw straat aan de voorwaarden voldoet om een speelstraat in te richten.

 
Onderaan de pagina kan je de nodige documenten downloaden om een speelstraat aan te vragen.

 

Artikel 1:  Definitie van een speelstraat

Een speelstraat is een openbare weg die tijdelijk en tijdens bepaalde uren wordt afgesloten voor doorgaand verkeer zodat kinderen er in alle veiligheid midden op straat kunnen spelen.

Artikel 2:  Wettelijk kader speelstraten

 1. Geldende wetgeving:
  1. Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (BS 9.12.1975).
  2. Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens (BS 14.10.1976).
  3. Ministerieel Besluit van 9 oktober 1998 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsings-voorwaarden van de verkeerstekens wordt bepaald (BS 28.10.1998).
 2. Wettelijke bepalingen betreffende speelstraten:
  1. Een straat is enkel een speelstraat op vooraf bepaalde dagen en uren, in samenspraak met de bewoners van de straat. Op andere tijdstippen worden de hekken weggenomen en wordt de speelstraat terug een gewone openbare weg, die voor iedereen toegankelijk is.
  2. In de speelstraten is de ganse breedte van de openbare weg voorbehouden voor het spelen, in hoofdzaak door kinderen. Gedurende de duur van de speelstraat worden de personen, die er spelen gelijkgesteld met voetgangers. De bepalingen van artikel 42 van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer zijn echter niet van toepassing.
  3. Alleen bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of wier garage in die straat gelegen is, alsook prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt alsook voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de beheerder van deze wegen en fietsers hebben toegang tot de speelstraten.
  4. De bestuurders die in de speelstraten rijden, moeten dit stapvoets doen, ze moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers die spelen, hen voorrang verlenen en er zo nodig voor stoppen. Fietsers moeten zonodig afstappen.
  5. De bestuurders mogen de voetgangers die spelen niet in gevaar brengen en niet hinderen. De bestuurders van de toegelaten voertuigen verplaatsen zelf de hekken en plaatsen deze nadien terug op de voorziene plaats.
  6. Een straat die men als speelstraat wil inrichten:
   • Moet liggen op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 50 km/uur.
   • Moet liggen in een straat of wijk met overheersend woonkarakter, met weinig verkeer en mag niet bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer.
   • Moet tijdelijk afgesloten worden telkens tijdens dezelfde uren.
    Er moeten voldoende hekken geplaatst worden om de speelstraat duidelijk af te bakenen.
   • Mag, tijdens de uren dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaliseerd, voorzien worden van speelinfrastructuur mits de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet verhinderd wordt.
   • Moet voorzien worden met een bord C3 en onderbord speelstraat vast bevestigd. De uren tijdens welke de straat als speelstraat is ingericht worden vermeld op het onderbord.

Artikel 3:  Gemeentelijke bepalingen

 1. Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 75 % van de bewoners akkoord gaat. Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête.
 2. Elk huisnummer in een bepaalde straat heeft hierbij één stem (voor appartementsgebouwen heeft iedere brievenbusnummer één stem).
 3. Tijdens de uren en dagen dat de openbare weg als speelstraat wordt gesignaleerd, mag er speelinfrastructuur geplaatst worden mits de doorgang van toegelaten bestuurders en prioritaire voertuigen niet gehinderd wordt. Voertuigen, die niet toebehoren aan de bewoners van de straat, moeten steeds achtergelaten worden buiten de door de hekken afgebakende zone.
 4. De inrichting van de speelstraat kan  enkel plaatsvinden tijdens de zomervakantie (juli en augustus) tussen 10.00 uur ’s morgens en 22.00 uur ’s avonds.
 5. In geval van lange straten of in straten met veel kruispunten bestaat de mogelijkheid om slechts een deel van de straat als speelstraat in te richten. Straten met publieke parkings en straten met handelszaken en/of personen met vrije beroepen komen niet in aanmerking tenzij de desbetreffende handelaar en/of persoon met vrij beroep zich schriftelijk akkoord verklaart. De gemeente keurt een bepaalde zone van een straat goed om in te richten als speelstraat. Die zone moet dan strikt afgebakend worden en mag niet vergroot of verkleind worden.
 6. Per straat moeten er minimum 3 meerderjarige speelstraatverantwoordelijken zijn, die in de aangevraagde straat wonen en zich engageren voor de organisatie ervan. Zij staan in voor het plaatsen en weer wegnemen van de hekken en houden toezicht op de straat. Deze speelstraatverantwoordelijken zijn de aanspreekpunten voor de gemeente en de bewoners.
 7. Er zijn geen wegenwerken in de periode van de speelstraat.
 8. Voor de ophaling van huisvuil/PMD/… dient de straat vrijgemaakt te worden door de speelstraatverantwoordelijke.
 9. De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen.
 10. De toegangen tot private eigendommen moeten steeds vrij zijn.
 11. De bewoners blijven aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen.

Artikel 4 :  Aanvraagprocedure

 1. De aanvraag tot een speelstraat verloopt als volgt:
  1. De bewoners vragen zelf een speelstraat aan via het aanvraagformulier dat bij Evi Wijnants (grondbeleid - afdeling Mobiliteit) van de gemeente Wellen te verkrijgen is.
  2. De speelstraatverantwoordelijke moet een bewonersenquête toevoegen aan dit aanvraagformulier met hun al dan niet akkoord omtrent de invoering van de speelstraat.
  3. Ten minste 75 % van de bewoners moet instemmen met de inrichting van een speelstraat. Het aanvraagformulier evenals de bewonersenquête worden ingediend bij Evi Wijnants (grondbeleid - afdeling Mobiliteit) van de gemeente Wellen
 2. Het dossier wordt onderzocht op organisatorisch en verkeerstechnisch vlak.
 3. Op basis van de resultaten van dit onderzoek keurt het college van burgemeester en schepenen de aanvraag al dan niet goed.
 4. Het aanvraagformulier en de bewonersenquête moeten minstens 2 maanden voor de gewenste periode ingediend worden bij Evi Wijnants (grondbeleid - afdeling Mobiliteit).
 5. Nadat de aanvraag goedgekeurd is, wordt een afsprakennota ondertekend tussen de speelstraatverantwoordelijken en het college van burgemeester en schepenen.
 6. De technische dienst van de gemeente Wellen staat in voor het afleveren van het materiaal om de straat correct af te sluiten.

Artikel 5:  Aansprakelijkheid

In geval van schade en/of ongevallen kan de gemeente Wellen niet verantwoordelijk worden gesteld. De bewoners blijven zelf aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade door henzelf of hun kinderen aan derden. Bovendien blijven de ouders zelf verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen.

Artikel 6:  Stopzetten van de speelstraat

Indien de bewoners bepalingen van het reglement niet naleven kan het college van burgemeester en schepenen de beslissing tot het inrichten van de speelstraten steeds onmiddellijk intrekken. Vanaf dat moment kan door de betrokken bewoners geen speelstraat meer worden ingericht voor de toegestane periode.

Artikel 7:  Geldigheid aanvraag

De aanvraag voor een speelstraat is slechts geldig voor één jaar aangezien de nood aan een speelstraat kan verdwijnen of het standpunt van de buurtbewoners kan veranderen.