Belastingen en retributies

Belasting of retributie ... Wat is het verschil?

belasting

Een belasting is een eenzijdig opgelegde verplichting vanuit de overheid waar tegenover geen individuele dienstverlening van de overheid staat. Belastingen hebben enerzijds tot doel de openbare dienstverlening in haar geheel te financieren. Anderzijds kunnen sommige belastingen ook een nevendoel hebben, bijvoorbeeld het ontmoedigen van sluikstorten en verwaarlozing.

retributie

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.

Belastingen en retributies moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De bekendmakingen van de beslissing van de gemeenteraad vind je hier.

 

belastingen en retributies 2020

reglement verhuring gemeentemateriaal 2020.pdf

tussenkomst voor Wellense kinderen met een beperking bij deelname aan sportkampen en sportdagen buiten de gemeente 2020 à rato van 2,48 euro per dag onder welbepaalde voorwaarden.pdf

tussenkomst in gemeentelijke sportkampen 2020 à rato van 2,48 euro per dag onder welbepaalde voorwaarden.pdf

tussenkomst in huur voor gebruik sportaccommodaties buiten de gemeentelijke sporthal 2020.pdf

reglement voor toekenning gratis huisvuilzakken en bijdrage in huisvuilkosten van gezinnen met drie of meer kinderen ten laste.pdf

toelage werkingskosten oudercomités scholen-2019-2020   868 euro.pdf

retributiereglement op melden van plaatsen van verkeerssignalisatie-aanslagjaar 2020.pdf

retributiereglement op huishoudelijk afval 2020.pdf

opcentiemen Vlaamse heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen-aanslagjaar 2020.pdf

opcentiemen Vlaamse heffing leegstaande en-of verwaarloosde bedrijfsruimten-aanslagjaar 2020.pdf

belasting op kermiskramen- en wagens op private eigendom-aanslagjaar 2020.pdf

belasting op niet afkoppelen hemel-en afvalwater op privaat domein bij aanleg 2 DWA stelsel op openbaar domein-aanslagjaar 2020.pdf

belasting op omgevingsvergunningen 2020.pdf

belasting afgifte administratieve stukken-aanslagjaar 2020.pdf

belasting tweede verblijven-aanslagjaar 2020.pdf

belasting drijfkracht motoren-aanslagjaar 2020.pdf

belasting op dragende verticale constructies en masten-aanslagjaar 2020.pdf

belasting op het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstofen - aanslagjaar 2019.pdf

aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2020.pdf

retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein-verlenging vanaf 1 jan 2020 tem 31 dec 2022.pdf

retributiereglement voor de opvang, verzorging en bewaring van loslopende dieren op grondgebied Wellen.pdf

Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest - aanslagjaar 2020.pdf

• Retributiereglement op de inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw- en andere werken - vanaf 2016.pdf

• Retributiereglement grafconcessies - vanaf aanslagjaar 2013

 

belastingen en retributies 2019

• Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest - aanslagjaar 2019.pdf

• Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten - aanslagjaar 2019.pdf

• Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen - aanslagjaar 2019.pdf

• Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2019.pdf

• Belasting op de tweede verblijven - aanslagjaar 2019.pdf

• Belasting op de drijfkracht van motoren - aanslagjaar 2019.pdf

• Belasting op de omgevingsvergunningen 2019.pdf

• Belasting op het niet afkoppelen van hemel- en afvalwater op privaat domein bij de aanleg van een 2 DWA stelsel op openbaar domein - aanslagjaar 2019.pdf

• Belasting op de afgifte van administratieve stukken - Aanslagjaar 2019.pdf

• Gemeentebelasting op de kermiskramen en -wagens op private eigendom - Aanslagjaar 2019.pdf

• Retributiereglement op het huishoudelijk afval - dienstjaar 2019.pdf

• Retributiereglement op het melden van het plaatsen van verkeerssignalisatie - dienstjaar 2019.pdf

• Reglement inzake toekenning van: - gratis huisvuilzakken - een gemeentelijke sociale bijdrage in de huisvuilkost aan de gezinnen met drie en meer kinderen ten laste - dienstjaar 2019.pdf

• Tussenkomst in de huur voor het gebruik van sportaccommodaties buiten de gemeentelijke sporthal - dienstjaar 2019.pdf

• Reglement verhuring gemeentemateriaal - dienstjaar 2019.pdf

• Tussenkomst ten behoeve van de gemeentelijke sportkampen 2019.pdf

• Tussenkomst ten behoeve van deelname door Wellense kinderen met een beperking aan sportkampen of -dagen buiten de gemeente.pdf

• Belasting op het ophalen en verwerken van huishoudelijke en hiermee gelijkgestelde afvalstoffen - aanslagjaar 2018.pdf

• Retributiereglement op werken aan nutsvoorziening op openbaar domein 2019.pdf

• Belasting op dragende verticale constructies en masten - 2013 tem 2019.pdf

• Retributiereglement op de inname van het openbaar domein ten gevolge van bouw- en andere werken - vanaf 2016.pdf

• Retributiereglement grafconcessies - vanaf aanslagjaar 2013