Verplichte afkoppeling

Op het grondgebied van Wellen zullen in de toekomst een aantal afkoppelingsprojecten gerealiseerd worden. Voor de uitvoering van deze projecten ontvangt de gemeente subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Eén van de voorwaarden voor het bekomen van deze subsidies is het maximaal afkoppelen van hemel- en regenwater. Alle woningen die grenzen aan het collectorwerk, dienen bijgevolg het hemel- en afvalwater te scheiden. Belangrijk om te vermelden: de gemeente zal de verplichting tot afkoppeling enkel opleggen aan haar inwoners in die gevallen waar de Vlaamse Milieumaatschappij dit als voorwaarde stelt voor het toekennen van subsidies aan de gemeente Wellen.

Bij de aanvang van een afkoppelingsproject van de gemeente waar een verplichte afkoppeling op privéterrein geldt, wordt een afkoppelingsadviseur aangesteld.
Deze staat in voor de begeleiding van de afkoppelingswerken op privaat terrein.

Reeds voor de opstart van het rioleringsproject worden betrokkenen geïnformeerd over de verplichte scheiding van het afval- en hemelwater.

De afkoppelingsadviseur staat in voor:

  • het opmaken van een plan met de uit te voeren afkoppelingswerken
  • opvolging van de werken en controle van de uitvoering ervan.
  • het opstellen van een dossier voor het bekomen van de gemeentelijke bijdrage.

Om haar inwoners te stimuleren om af te koppelen op privaat terrein, voorziet het gemeentebestuur in een financiële tussenkomst.

De subsidie bedraagt maximaal 600 euro, zijnde:

  • 200 euro voor het uitvoeren van de afkoppelingswerken.
  • 400 euro als tussenkomst voor de materiaalkosten (mits voorlegging van een kopie van de facturen).

Voor alle duidelijkheid: men kan slechts genieten van de financiële tegemoetkoming voor zoverre de verplichting tot afkoppeling niet werd opgenomen in de bouwvergunning.

Alle bouwvergunningen die werden afgeleverd na 1999 bevatten reeds de verplichting tot afkoppeling.

Om aanspraak te kunnen maken op de financiële tussenkomst vanwege de gemeente, dient de betrokkene een overeenkomst af te sluiten met het gemeentebestuur. Deze overeenkomst stipuleert de verplichtingen van de betrokkene tav het gemeentebestuur en het engagement van de gemeente tav de aanvrager. De afkoppelingsdeskundige zal u uitnodigen om de overeenkomst te ondertekenen om zo te kunnen genieten van de gemeentelijke bijdrage.

Na uitvoering van de afkoppelingswerken op eigen terrein, dient u de afkoppelingsadviseur uit te nodigen om een controle van de werken uit te voeren. De afkoppelingsadviseur zal vervolgens het dossier voor het bekomen van de gemeentelijke subsidie afronden en overmaken aan het college van burgemeester en schepenen.

U ontvangt de gemeentelijke bijdrage na goedkeuring van het dossier door het college.

Voor verdere inlichtingen kan u contact opnemen met:
Guy Polling - 012 67 07 15 - guy.polling@wellen.be
Evi Wijnants - 012 67 06 46 - evi.wijnants@wellen.be