Vrijwillige afkoppeling

Vrijwillige afkoppeling van hemel- en afvalwater.

In het verleden werd in een aantal straten in Wellen reeds een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Indien men in dergelijk geval op eigen terrein de nodige aanpassingen doet om het hemel- en afvalwater gescheiden af te voeren, spreekt men van een vrijwillige afkoppeling.

Om te weten of er een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is in de straat waar u woont, kan u contact opnemen met Guy Polling - 012 67 07 15 - guy.polling@wellen.be.

In een eerste fase brengt u de gemeente Wellen op de hoogte van uw intentie om een gescheiden afvoerstelsel aan te leggen op privaat domein. Dit kan via dit aanvraagformulier of door melding aan Guy Polling. Een medewerker van de technische dienst zal contact met u opnemen om de bestaande toestand inzake afval- en hemelwaterstromen vast te stellen. Vervolgens dient er een plan met de ‘geplande toestand’ opgesteld te worden. Dit plan dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan het college van burgemeester en schepenen. De begeleiding van de vrijwillige afkoppelingen gebeurt door de technische dienst van de gemeente Wellen.

Om haar inwoners te stimuleren om af te koppelen op privaat terrein, voorziet het gemeentebestuur in een financiële tussenkomst.
De subsidie bedraagt maximaal 600 euro, zijnde:
- 200 euro voor het uitvoeren van de afkoppelingswerken
- 400 euro als tussenkomst voor de materiaalkosten (mits voorlegging van een kopie van de facturen)

Voor alle duidelijkheid: men kan slechts genieten van de financiële tegemoetkoming voor zoverre de verplichting tot afkoppeling niet werd opgenomen in de bouwvergunning. Alle bouwvergunningen die werden afgeleverd na 1999 bevatten reeds de verplichting tot afkoppeling.

Om aanspraak te kunnen maken op de financiële tussenkomst vanwege de gemeente, dient de betrokkene een overeenkomst af te sluiten met het gemeentebestuur. Deze overeenkomst stipuleert de verplichtingen van de betrokkene tegenover het gemeentebestuur en het engagement van de gemeente ten opzichte van de aanvrager. Gelieve deze overeenkomst (in 2-voud) ingevuld en ondertekend te bezorgen aan de gemeente Wellen (Evi Wijnants - evi.wijnants@wellen.be - 012 67 06 46).

De door u ondertekende overeenkomst (in 2-voud) dient uiterlijk bij het indienen van het plan met de ‘geplande toestand’ overgemaakt te worden aan de gemeente. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, ontvangt u een door het bestuur ondertekende overeenkomst.

Na uitvoering van de afkoppelingswerken op eigen terrein, dient u Guy Polling uit te nodigen om een controle van de werken uit te voeren. Vervolgens dient u een kopie van de laatste bouwvergunning, een verklaring van eigen werken, het rekeningnummer en de kopie van de facturen over te maken aan het college van burgemeester en schepenen voor het bekomen van de gemeentelijke subsidies.

Voor verdere inlichtingen kan u contact opnemen met Guy Polling (012 67 07 15) of Evi Wijnants (012 67 06 46).