Vreemdelingen

Lokaal opvanginitiatief LOI

Vluchten doet men niet zomaar. Zonder ernstige redenen zet men geen stap in het onbekende. Toch vluchten over de hele wereld meer dan 10.000 mensen per dag, vaak halsoverkop.

Het OCMW-Wellen biedt materiële opvang aan 8 asielzoekers (alleenstaande mannen) in een lokaal opvanginitiatief (LOI). Deze materiële opvang houdt in: huisvesting, voedsel, kleding, medische, sociale en psychologische begeleiding, zakgeld, toegang tot juridische bijstand, bijstand van een tolk, opleiding en informatie over vrijwillige terugkeer.

 

Welke steun kunnen vreemdelingen krijgen van het OCMW?

 • Leefloon (wet 26/05/2002): voor erkende vluchtelingen en vreemdelingen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven

 • Financiële steun (wet 02/04/1965): voor asielzoekers en vreemdelingen die in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven

 • Tussenkomst in medische kosten: voor asielzoekers die een aanvraag doen en die zich niet kunnen aansluiten bij een mutualiteit

 • Tussenkomst in dringende medische kosten: voor uitgeprocedeerde asielzoekers die op het grondgebied van het OCMW verblijven, kunnen na eventuele tussenkomst van de mutualiteit, een aanvraag doen voor een ten laste name van hun dringende medische kosten

 • Kinderbijslag en geboortepremie: voor asielzoekers en vreemdelingen die geen 5 jaar effectief en ononderbroken in België verblijven

 • Huisvestingspremie: voor asielzoekers die zich voor de eerste keer in België vestigen op het grondgebied van het OCMW hebben recht op een éénmalige huisvestingspremie

 • ...

 

Enkele definities

Een vluchteling is ...

 • elke persoon die zich buiten zijn land van herkomst bevindt
 • en die de bescherming van dat land niet meer kan of wil inroepen omdat hij/zij vreest voor vervolging op grond van ras, religie, nationaliteit, politieke opinies of lidmaatschap van een bepaalde sociale groep
 • of iemand die gevlucht is voor een oorlog of burgeroorlog.

Een kandidaat-vluchteling of asielzoeker is ...

 • degene die een asielaanvraag heeft ingediend
 • en een voorlopig verblijf op het grondgebied heeft
 • zolang er geen definitieve beslissing werd genomen over zijn aanvraag.

Een erkende vluchteling is ...

 • degene die het vluchtelingenstatuut heeft verkregen
 • en die op grond daarvan een permanent verblijfsrecht in België heeft.

Een uitgeprocedeerde asielzoeker is “hij of zij aan wie een uitvoerbaar bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend”.

Een persoon met een illegaal verblijf is “degene die in België verblijft zonder te beschikken over geldige verblijfsdocumenten”.